Simon Boccanegra

  SIMONE   NORMANN MITTELMANN
  JACOPO   BONALDO GIAIOTTI
  PAOLO   JOSZEF ZELENAJ
  PIETRO   GEJZA ZELENAY
  AMELIA   ANTIGONE SGOURDA
  GABRIELE   BRUNO PREVEDI
  CAPITANO   WEALTER HESSE
  ANCELLA   RUTH ROOTEBORG
   
  CORO ED ORCHESTRA   OPERNHAUSES ZURICH
  DIRETTORE   NELLO SANTI
   
  ZURIGO 18/10/1975  
   
  LANGUAGE ITALIAN
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOP