CARMEN   MIAO QING
  DON JOSE   LINJIN YUAN
  MICAELA   YI XIAO QIN
  ESCAMILLO   YA QIN
   
  CORO ED ORCHESTRA   CENTRA OPERA PEKING
  DIRETTORE   JEAN MARIE PERISSON
   
  PECHINO 01/01/1982  
   
  LANGUAGE CHINESE
   
   
   
   
   
   
   
TOP